Thống kê chi tiết theo tháng UBND TT Tằng Loỏng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 15 14 1 0 100 %
Tháng 8 54 54 0 0 100 %
Tháng 7 104 90 10 4 96.2 %
Tháng 6 27 24 2 1 96.3 %
Tháng 5 31 31 0 0 100 %
Tháng 4 92 87 5 0 100 %
Tháng 3 101 101 0 0 100 %
Tháng 2 29 29 0 0 100 %