Thống kê chi tiết theo tháng UBND TT Phong Hải

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 257 236 19 2 99.2 %
Tháng 8 325 214 111 0 100 %
Tháng 7 226 184 42 0 100 %
Tháng 6 159 130 28 1 99.4 %
Tháng 5 148 101 47 0 100 %
Tháng 4 153 104 49 0 100 %
Tháng 3 194 122 67 5 97.4 %
Tháng 2 110 87 18 5 95.5 %
Tháng 1 22 18 3 1 95.5 %