Thống kê chi tiết theo tháng UBND Thị Trấn Bắc Hà

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 256 248 8 0 100 %
Tháng 8 256 256 0 0 100 %
Tháng 7 173 171 2 0 100 %
Tháng 6 269 249 20 0 100 %
Tháng 5 288 286 2 0 100 %
Tháng 4 274 274 0 0 100 %
Tháng 3 287 274 13 0 100 %
Tháng 2 204 203 1 0 100 %
Tháng 1 126 124 2 0 100 %