Thống kê chi tiết theo tháng UBND phường Sa Pả

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 105 104 0 1 99 %
Tháng 8 104 104 0 0 100 %
Tháng 7 120 118 2 0 100 %
Tháng 6 102 101 0 1 99 %
Tháng 5 101 100 1 0 100 %
Tháng 4 137 115 22 0 100 %
Tháng 3 63 63 0 0 100 %
Tháng 2 81 81 0 0 100 %
Tháng 1 42 42 0 0 100 %