Thống kê chi tiết theo tháng UBND phường Sa Pa

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 54 52 0 2 96.3 %
Tháng 8 37 26 11 0 100 %
Tháng 7 69 61 5 3 95.7 %
Tháng 6 60 60 0 0 100 %
Tháng 5 175 172 3 0 100 %
Tháng 4 144 144 0 0 100 %
Tháng 3 118 118 0 0 100 %
Tháng 2 141 138 3 0 100 %
Tháng 1 70 70 0 0 100 %