Thống kê chi tiết theo tháng UBND phường Ô Quý Hồ

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 73 71 0 2 97.3 %
Tháng 8 85 82 2 1 98.8 %
Tháng 7 52 50 2 0 100 %
Tháng 6 57 57 0 0 100 %
Tháng 5 56 56 0 0 100 %
Tháng 4 44 43 1 0 100 %
Tháng 3 67 66 0 1 98.5 %
Tháng 2 36 35 1 0 100 %