Thống kê chi tiết theo tháng UBND phường Hàm Rồng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 228 226 1 1 99.6 %
Tháng 8 89 89 0 0 100 %
Tháng 7 63 63 0 0 100 %
Tháng 6 114 108 4 2 98.2 %
Tháng 5 144 142 1 1 99.3 %
Tháng 4 105 104 1 0 100 %
Tháng 3 136 135 1 0 100 %
Tháng 2 133 132 1 0 100 %
Tháng 1 77 76 1 0 100 %