Thống kê chi tiết theo tháng UBND phường Cầu Mây

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 159 157 1 1 99.4 %
Tháng 8 94 94 0 0 100 %
Tháng 7 65 64 1 0 100 %
Tháng 6 88 87 1 0 100 %
Tháng 5 139 134 5 0 100 %
Tháng 4 94 94 0 0 100 %
Tháng 3 112 112 0 0 100 %
Tháng 2 107 107 0 0 100 %
Tháng 1 26 26 0 0 100 %