Thống kê chi tiết theo tháng UBND phường Pom Hán

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 174 141 32 1 99.4 %
Tháng 8 305 292 13 0 100 %
Tháng 7 257 252 5 0 100 %
Tháng 6 244 244 0 0 100 %
Tháng 5 158 158 0 0 100 %
Tháng 4 180 153 27 0 100 %
Tháng 3 265 263 2 0 100 %
Tháng 2 229 225 4 0 100 %
Tháng 1 7 7 0 0 100 %