Thống kê chi tiết theo tháng UBND phường Kim Tân

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 282 282 0 0 100 %
Tháng 8 402 401 1 0 100 %
Tháng 7 343 343 0 0 100 %
Tháng 6 301 301 0 0 100 %
Tháng 5 304 304 0 0 100 %
Tháng 4 284 280 1 3 98.9 %
Tháng 3 255 249 3 3 98.8 %
Tháng 2 370 365 3 2 99.5 %
Tháng 1 160 153 5 2 98.8 %