Thống kê chi tiết theo tháng UBND phường Duyên Hải

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 68 66 2 0 100 %
Tháng 8 103 97 6 0 100 %
Tháng 7 94 94 0 0 100 %
Tháng 6 115 115 0 0 100 %
Tháng 5 96 92 3 1 99 %
Tháng 4 105 105 0 0 100 %
Tháng 3 135 127 8 0 100 %
Tháng 2 124 124 0 0 100 %
Tháng 1 63 61 2 0 100 %