Thống kê chi tiết theo tháng UBND phường Cốc Lếu

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 10 12 12 0 0 100 %
Tháng 9 269 254 15 0 100 %
Tháng 8 358 343 15 0 100 %
Tháng 7 253 245 8 0 100 %
Tháng 6 262 256 6 0 100 %
Tháng 5 379 373 6 0 100 %
Tháng 4 535 531 4 0 100 %
Tháng 3 626 601 25 0 100 %
Tháng 2 535 502 33 0 100 %
Tháng 1 291 281 10 0 100 %