Thống kê chi tiết theo tháng UBND huyện Si Ma Cai

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 24 20 4 0 100 %
Tháng 8 25 25 0 0 100 %
Tháng 7 46 46 0 0 100 %
Tháng 6 131 120 11 0 100 %
Tháng 5 85 61 24 0 100 %
Tháng 4 190 143 47 0 100 %
Tháng 3 40 40 0 0 100 %
Tháng 2 121 120 0 1 99.2 %
Tháng 1 29 29 0 0 100 %