Thống kê chi tiết theo tháng UBND huyện Mường Khương

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 67 54 13 0 100 %
Tháng 8 171 170 1 0 100 %
Tháng 7 158 156 2 0 100 %
Tháng 6 171 168 2 1 99.4 %
Tháng 5 149 145 3 1 99.3 %
Tháng 4 261 254 5 2 99.2 %
Tháng 3 240 235 3 2 99.2 %
Tháng 2 156 155 1 0 100 %
Tháng 1 173 171 2 0 100 %