Thống kê chi tiết theo tháng UBND Thị trấn Phố Ràng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 10 2 1 1 0 100 %
Tháng 9 99 54 45 0 100 %
Tháng 8 138 64 74 0 100 %
Tháng 7 150 69 81 0 100 %
Tháng 6 114 48 66 0 100 %
Tháng 5 120 66 54 0 100 %
Tháng 4 126 106 20 0 100 %
Tháng 3 138 127 11 0 100 %
Tháng 2 116 105 11 0 100 %
Tháng 1 71 55 16 0 100 %