Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Ban quản lý KKT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 13 13 0 0 100 %
Tháng 11 11 10 1 0 100 %
Tháng 10 4 3 1 0 100 %
Tháng 9 11 11 0 0 100 %
Tháng 8 11 11 0 0 100 %
Tháng 7 14 14 0 0 100 %
Tháng 6 12 12 0 0 100 %
Tháng 5 7 6 1 0 100 %
Tháng 4 5 5 0 0 100 %
Tháng 3 16 16 0 0 100 %
Tháng 2 22 21 1 0 100 %
Tháng 1 17 17 0 0 100 %