Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Thào Chư Phìn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 9 9 0 0 100 %
Tháng 8 45 15 28 2 95.6 %
Tháng 7 48 4 44 0 100 %
Tháng 6 45 43 1 1 97.8 %
Tháng 5 9 3 6 0 100 %
Tháng 4 15 15 0 0 100 %
Tháng 3 126 84 15 27 78.6 %
Tháng 2 4 3 1 0 100 %