Thống kê chi tiết theo tháng UBND phường Xuân Tăng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 141 138 3 0 100 %
Tháng 8 166 165 1 0 100 %
Tháng 7 91 89 2 0 100 %
Tháng 6 63 63 0 0 100 %
Tháng 5 97 84 13 0 100 %
Tháng 4 109 108 1 0 100 %
Tháng 3 158 157 1 0 100 %
Tháng 2 145 123 22 0 100 %
Tháng 1 35 35 0 0 100 %