Thống kê chi tiết theo tháng UBND Xã Thống Nhất

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 92 92 0 0 100 %
Tháng 8 214 213 0 1 99.5 %
Tháng 7 87 86 1 0 100 %
Tháng 6 104 102 0 2 98.1 %
Tháng 5 82 82 0 0 100 %
Tháng 4 76 76 0 0 100 %
Tháng 3 92 89 0 3 96.7 %
Tháng 2 117 115 2 0 100 %
Tháng 1 136 136 0 0 100 %