Thống kê chi tiết theo tháng UBND phường Nam Cường

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 10 23 23 0 0 100 %
Tháng 9 417 390 27 0 100 %
Tháng 8 459 427 32 0 100 %
Tháng 7 419 402 17 0 100 %
Tháng 6 481 430 51 0 100 %
Tháng 5 562 501 61 0 100 %
Tháng 4 531 518 13 0 100 %
Tháng 3 687 627 60 0 100 %
Tháng 2 634 611 23 0 100 %
Tháng 1 197 192 5 0 100 %