Thống kê chi tiết theo tháng UBND phường Lào Cai

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 521 521 0 0 100 %
Tháng 8 426 406 20 0 100 %
Tháng 7 413 413 0 0 100 %
Tháng 6 475 462 13 0 100 %
Tháng 5 423 423 0 0 100 %
Tháng 4 346 346 0 0 100 %
Tháng 3 508 503 5 0 100 %
Tháng 2 370 370 0 0 100 %
Tháng 1 272 268 4 0 100 %