Thống kê chi tiết theo tháng UBND phường Bình Minh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 185 185 0 0 100 %
Tháng 8 256 255 1 0 100 %
Tháng 7 216 216 0 0 100 %
Tháng 6 383 376 3 4 99 %
Tháng 5 282 264 17 1 99.6 %
Tháng 4 361 360 0 1 99.7 %
Tháng 3 438 407 31 0 100 %
Tháng 2 257 257 0 0 100 %
Tháng 1 89 89 0 0 100 %