Thống kê chi tiết theo tháng UBND phường Bắc Lệnh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 100 86 14 0 100 %
Tháng 8 132 102 30 0 100 %
Tháng 7 159 127 32 0 100 %
Tháng 6 151 146 5 0 100 %
Tháng 5 168 163 5 0 100 %
Tháng 4 120 117 3 0 100 %
Tháng 3 168 112 56 0 100 %
Tháng 2 64 63 1 0 100 %
Tháng 1 6 3 2 1 83.3 %