Thống kê chi tiết theo tháng UBND phường Bắc Cường

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 10 7 7 0 0 100 %
Tháng 9 353 353 0 0 100 %
Tháng 8 394 393 1 0 100 %
Tháng 7 330 328 2 0 100 %
Tháng 6 362 362 0 0 100 %
Tháng 5 367 362 5 0 100 %
Tháng 4 254 254 0 0 100 %
Tháng 3 208 204 4 0 100 %
Tháng 2 321 272 49 0 100 %
Tháng 1 231 171 59 1 99.6 %