Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Mường Vi

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 200 68 131 1 99.5 %
Tháng 8 116 17 99 0 100 %
Tháng 7 58 32 26 0 100 %
Tháng 6 68 25 43 0 100 %
Tháng 5 77 26 51 0 100 %
Tháng 4 82 31 51 0 100 %
Tháng 3 83 66 17 0 100 %
Tháng 2 345 269 76 0 100 %
Tháng 1 57 38 19 0 100 %