Thống kê chi tiết theo tháng Phòng Quản lý đô thị thành phố Lào Cai

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 52 42 6 4 92.3 %
Tháng 8 72 50 11 11 84.7 %
Tháng 7 73 52 11 10 86.3 %
Tháng 6 81 59 10 12 85.2 %
Tháng 5 75 54 10 11 85.3 %
Tháng 4 84 41 16 27 67.9 %
Tháng 3 148 35 111 2 98.6 %
Tháng 2 107 10 95 2 98.1 %
Tháng 1 81 15 62 4 95.1 %