Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Mường Hum

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 10 12 12 0 0 100 %
Tháng 9 149 140 9 0 100 %
Tháng 8 176 161 1 14 92 %
Tháng 7 87 87 0 0 100 %
Tháng 6 92 92 0 0 100 %
Tháng 5 75 74 1 0 100 %
Tháng 4 49 49 0 0 100 %
Tháng 3 103 102 1 0 100 %
Tháng 2 196 196 0 0 100 %
Tháng 1 48 46 2 0 100 %