Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Cốc Mỳ

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 73 27 44 2 97.3 %
Tháng 8 145 95 50 0 100 %
Tháng 7 115 71 44 0 100 %
Tháng 6 72 40 30 2 97.2 %
Tháng 5 274 162 109 3 98.9 %
Tháng 4 127 114 13 0 100 %
Tháng 3 134 125 8 1 99.3 %
Tháng 2 98 98 0 0 100 %
Tháng 1 4 3 0 1 75 %