Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Bản Vược

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 77 52 25 0 100 %
Tháng 8 158 80 78 0 100 %
Tháng 7 137 111 26 0 100 %
Tháng 6 134 126 8 0 100 %
Tháng 5 154 77 77 0 100 %
Tháng 4 163 125 38 0 100 %
Tháng 3 258 252 6 0 100 %
Tháng 2 203 195 7 1 99.5 %
Tháng 1 222 206 16 0 100 %