Thống kê chi tiết theo tháng UBND Xã Bản Qua

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 385 214 144 27 93 %
Tháng 8 347 188 145 14 96 %
Tháng 7 122 59 63 0 100 %
Tháng 6 252 211 41 0 100 %
Tháng 5 205 63 142 0 100 %
Tháng 4 248 140 108 0 100 %
Tháng 3 202 67 133 2 99 %
Tháng 2 241 174 58 9 96.3 %
Tháng 1 152 123 28 1 99.3 %