Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã A Mú Sung

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 60 60 0 0 100 %
Tháng 8 46 46 0 0 100 %
Tháng 7 33 33 0 0 100 %
Tháng 6 138 136 2 0 100 %
Tháng 5 37 35 2 0 100 %
Tháng 4 127 118 9 0 100 %
Tháng 3 40 37 0 3 92.5 %
Tháng 2 98 98 0 0 100 %
Tháng 1 7 4 3 0 100 %