Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã A Lù

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 44 44 0 0 100 %
Tháng 8 40 40 0 0 100 %
Tháng 7 57 57 0 0 100 %
Tháng 6 79 79 0 0 100 %
Tháng 5 40 39 0 1 97.5 %
Tháng 4 61 58 2 1 98.4 %
Tháng 3 75 73 0 2 97.3 %