Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Y Tý

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 868 857 799 11 98.7 %
Lao động thương binh & xã hội 53 53 53 0 100 %
Giáo dục & Đào tạo 1 0 0 1 0 %
Đất đai 1 1 1 0 100 %