Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Xuân Thượng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 328 328 273 0 100 %
Lao động thương binh & xã hội 17 17 17 0 100 %