Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Xuân Hòa

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 562 562 559 0 100 %
Lao động thương binh & xã hội 115 115 115 0 100 %