Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Vĩnh Yên

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 412 411 402 1 99.8 %
Lao động thương binh & xã hội 31 31 30 0 100 %
Văn hóa, thể thao và du lịch 1 1 1 0 100 %
Giáo dục & Đào tạo 1 1 1 0 100 %
Nội vụ 1 1 1 0 100 %