Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Võ Lao

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 283 283 278 0 100 %
Lao động thương binh & xã hội 8 8 8 0 100 %
Nội vụ 2 2 2 0 100 %
Đất đai 1 0 0 1 0 %
Giáo dục & Đào tạo 1 1 1 0 100 %