Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Vạn Hòa

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 448 447 284 1 99.8 %
Lao động thương binh & xã hội 28 28 28 0 100 %