Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Tả Van Chư

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 109 108 37 1 99.1 %
Đất đai 1 1 1 0 100 %