Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Tân Thượng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 140 140 132 0 100 %