Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Tả Phời

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 911 903 884 8 99.1 %
Lao động thương binh & xã hội 21 17 11 4 81 %