Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Thượng Hà

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 722 722 702 0 100 %
Lao động thương binh & xã hội 24 24 24 0 100 %
Đất đai 1 1 1 0 100 %