Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Thải Giàng Phố

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 621 621 615 0 100 %
Lao động thương binh & xã hội 1 1 1 0 100 %
Đất đai 1 1 0 0 100 %