Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Thẩm Dương

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 111 108 81 3 97.3 %
Lao động thương binh & xã hội 10 10 10 0 100 %
Văn hóa, thể thao và du lịch 1 1 1 0 100 %