Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Tân Dương

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Lao động thương binh & xã hội 27 27 26 0 100 %
Tư pháp 10 10 9 0 100 %