Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Tà Chải

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 1243 1243 1243 0 100 %
Đất đai 17 16 16 1 94.1 %
Lao động thương binh & xã hội 2 2 2 0 100 %