Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Tân An

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 441 436 436 5 98.9 %
Lao động thương binh & xã hội 1 1 1 0 100 %