Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Sơn Thủy

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 119 119 119 0 100 %
Lao động thương binh & xã hội 8 8 8 0 100 %
Đất đai 1 1 1 0 100 %