Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Nậm Tha

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 201 198 195 3 98.5 %