Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Nậm Mòn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tư pháp 533 533 531 0 100 %
Lao động thương binh & xã hội 25 25 17 0 100 %
Đất đai 1 1 1 0 100 %